Διακρατική Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών

 Η Διακρατική Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών είναι ένα έγγραφο που θα αναλύσουμε σε ένα συγκριτικό τρόπο τα αποτελέσματα της έρευνας γραφείου και πεδίου που θα πραγματοποιηθεί στις χώρες εταίρους που σχετίζονται με τον προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης των ελαιοπαραγωγών σχετικά με τη διαδικασία για την πιστοποίηση του βιολογικού ελαιολάδου.

 Μικτό υλικό μάθησης για την εκπαίδευση των παραγωγών ελαιολάδου στις διαδικασίες παραγωγής και πιστοποίησης του βιολογικού ελαιόλαδου.

 Το εκπαιδευτικό υλικό θα έχει ως κύριο στόχο να εκπαιδεύσει τους αγρότες και όλους που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου (τα μέλη των γεωργικών συνεταιρισμών και των στελεχών των εταιρειών παραγωγής) σε όλες τις διαφορετικές φάσεις της παραγωγής βιολογικού ελαιόλαδου από τη συγκομιδή μέχρι την προετοιμασία για τις εξαγωγές.

 Πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης και μάθησης από κινητό 

 Η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης και μάθησης από κινητό   του έργου θα είναι η τεχνική υποδομή που θα αποτελέσει τη βάση για την οργάνωση των μαθημάτων ψηφιακής μάθησης

 Συνεδρίες κατάρτισης των εκπαιδευτικών

 Οι συνεδρίες κατάρτισης των εκπαιδευτικών θα πρέπει να οργανωθούν σε 2 διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη φάση πρόκειται να οργανωθεί πρόσωπο με πρόσωπο στο πλαίσιο μιας διακρατικής συνάντησης του έργου για 2 κύριους εκπαιδευτές και η δεύτερη πρόκειται να οργανωθεί μέσω της ψηφιακής μάθησης για τους υπόλοιπους 12 εκπαιδευτές με την υποστήριξη αυτών των 2 κύριων εκπαιδευτών.

 Μεικτά Μαθήματα Εκπαίδευσης

 Τα μεικτά μαθήματα εκπαίδευσης πρόκειται να προσφερθούν στους αγρότες και τους παραγωγούς βιολογικού ελαιολάδου στις χώρες εταίρους.

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η έκδοση αντανακλά τις απόψεις του συγγραφέα και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Find Us Easily