Η επίτευξη των στόχων του έργου θα συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγής ελαιολάδου στις συμμετέχουσες χώρες και την ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών, όπως η τιμή πώλησης του βιολογικού ελαιολάδου είναι πολύ υψηλότερη από την τιμή συμβατικού ελαιολάδου. Αυτό θα οδηγήσει επίσης στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών παραγωγής ελαιόλαδου.

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η έκδοση αντανακλά τις απόψεις του συγγραφέα και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Find Us Easily